RO EN
 
 
 
 
 

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII DE REFERENT DE SPECIALITATE I (perioadă determinată) din cadrul INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI
 


CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT

Denumirea postului : REFERENT DE SPECIALITATE I, perioadă determinată


Nr. posturi scoase la concurs : 1


Structura: Departamentul administrativ din cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului.


Principalele cerinţe de ocupare a postului:
- studii și pregătire: studii superioare;
- vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (în domeniul adminsitrativ, relaţii publice, secretariat);
- vechime în muncă: minim 3 ani
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 3 ani

 

Atribuţii prevăzute în fişa postului :


1. PROIECTAREA ACTIVITATILOR
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale INST
1.2. Implicarea in activitatile INST la nivelul compartimentului.
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.
1.4. Cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare.
1.5. Folosirea tehnologiei informatice.


2. REALIZAREA ACTIVITATILOR.
2.1.Organizarea activitatii.
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.
2.3.Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii. Efectuare a pontajului lunar la nivel de compartimente (intocmire, verificare, prezentarea la semnare de catre persoanele abilitate, predarea la compartimentul financiar-contabilitate in vederea efectuarii statelor de plata).
2.4. Intocmirea şi actualizarea documentelor privind Controlul Intern Managerial.
2.5. Alcatuirea de proceduri.


3. COMUNICARE SI RELATIONARE
3.1. Asigurarea fuxului informational al compartimentului.
3.2. Raportarea periodica pentru conducerea institutiei.
3.3. Asigurarea transparentei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidenta, gestionarea si arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicaraea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.
3.6. Indeplinirea altor atributii dispuse de seful ierarhic superior si/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a atributiilor aflate in sfera de responsabilitate.
3.7. Respectarea ROI, normelor, procedurilor de sanatate si securitatea muncii, de PSI şi ISU (mentinere legaturii cu firma care se ocupa de acestea) pentru toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul INST.
 

4. ALTE ATRIBUTII.
In functie de nevoile specifice ale INST, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii.

• Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii
generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

• Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:
- capacitatea de organizare a muncii;
- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor;
- excelentă comunicare orală şi scrisă;
- lucru eficient în echipă;
- bună capacitate de relaţionare cu superiorii;
- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane;
- gestionarea eficientă a resurselor alocate;
- abilitatea de a lucra sistematic, de mediere şi negociere cu oamenii;
- inteligenţa (gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză);
- capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
- corectitudine, tenacitate, seriozitate;

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
Candidaţii vor depune un dosar cu şină, care va conţine:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor cerute şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de instituţia organizatoare (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate)
- copia certificatului de naştere;
- copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul);
- copia carnetului de muncă (conform cu originalul) / Raport salariat REVISAL, care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (până la prezentarea în original a cazierului, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
- recomandare de la ultimul loc de muncă care va cuprinde:
- Aprecieri privind capacitatea candidatului de a-şi asuma
responsabilități și de a lua decizii;
- Aprecieri privind aptitudinile şi competențele organizatorice;
- Aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalți angajaţi;
- Aprecieri privind disponibilitatea la timp de lucru prelungit;
- Calificativul obţinut în ultimii 3 ani (adresă de la ultimul loc de
muncă sau copie ale fişelor de evaluare profesională).
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă care atestă starea de sănătate trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
- curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004, însoţit de documente justificative
- Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDAT:

12.08.2029 (inclusiv), ora 15.00 la sediul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului din Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16 sector 1, Bucureşti.
Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 9.00-17.00 telefonic la nr. 021/230.69.92 sau personal la secretariatul institutului.

PROCEDURA DE SELECȚIE:
Probe de concurs:
- selecţia dosarelor;
- proba scrisă;
- interviu


DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

- 19.08.2020, ora 11.00 (proba scrisă) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1, Bucureşti
- 24.08.2020, ora 11.00 (interviu) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1, BucureştiGRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DE SPECIALITATE I (cu atribuţii de secretariat), perioadă determinată
 


ETAPA I. Publicarea anunţului


Publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, într-un ziar de circulaţie naţională în data de 03.08.2020.
Afişarea la sediul institutului, Monitorul Oficial, ziar, posturi.gov.ro şi pe site-ul instituţiei, în data de 04.08.2020.
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs până în data de 12.08.2020, ora 15.00.
Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere la concurs în data de 13.08.2020.

REZULTAT SELECȚIE DOSARE (.pdf)


Primirea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs până în data de 14.08.2020, ora 14.00.
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs până în data de 17.08.2020, ora 14.00.

ETAPA II: Proba scrisă

Proba scrisă va avea loc în data de 19.08.2020, ora 11.00. Afişarea rezultatului probei scrise, ora 17.00.
Primirea contestaţiilor până în data de 20.08.2020, ora 14.00.
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise până în data de 21.08.2020.

REZULTATE PROBA SCRISĂ (.pdf)

ETAPA III: Interviul/proba practică

Interviul/proba practică va avea loc în data de 24.08.2020, ora 11.00. Afişarea rezultatului interviului/probei practice, ora 17.00.
Primirea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului/probei practice până în data de 26.08.2020, ora 14.00.
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului probei practice în data de 27.10.2020, ora 14.00.
Comunicarea rezultatelor finale va fi în data de 28.08.2020.

REZULTATE INTERVIU (.pdf)
 

REZULTATE FINALE CONCURS (.pdf)


Bibliografie pentru concurs

BIBLIOGRAFIE:

1. HG nr. 150 din 13 aprilie 1993 Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului Legea 677/21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotararea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.53/2003 (republicata) Codul Muncii;
5. Legea16/1996 privind Arhivele Nationale;
6. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
7. Ordin 400-2015_cod control intern managerial cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Tehnici de secretariat;
9. Cunostinte aprofundate privind:
1. arhitectura calculatorului, dispozitive intrare- iesire
2. utilizare internet ( browsere, posta electronica)
3. programe de birotica: Word, Excel.


DIRECTOR,
PROF. DR. RADU CIUCEANU